គំរោងផ្តល់ប្រាក់ចំនេញ

ឱកាសក្លាយជាសមាជិក (Member Opportunity)
Ø  ទិញផលិតផល (Maho-Beta Glucan 1.3-1.6)
១ប្រអប់(៣០កញ្ចប់តូច) = $85                មានពិន្ទុ 5០០ PV
Ø  ទទួលបាន លេខសំគាល់សមាជិក លេខសំងាត់សំគាល់សមាជិក
Ø  ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធ (5០០ PV)
v  (ម៉ាហ៊ូ ១ ប្រអប់ = $85 = 5០០ PV  = ពេញសិទ្ធជាសមាជិក)

ផលចំនេញទី១
Ø  ចំនេញពីការលក់រាយ (តំលៃដើម = $85/Box, លក់រាយ =​​ $125/Box)

ផលចំនេញទី២
ណែនាំដៃគូ (3០% = $10 សំរាប់ការណែនាំដៃគូថ្មីដោយផ្ទាល់)

ផលចំនេញទី៣
Ø  សមតុល្យដៃគូឆ្មេងស្តាំ (WL:10%/20% SL)

ផលចំនេញទី4
ហេតុអ្វីគួរចាប់ផ្តើមសហការជាមួយ Cats.com?

1.    វិនិយោគតិច មិនចេះខាត ចំនេញច្រើន
វិនិយោគត្រឹមតែ $85 ទទួលបាន ផលិតផលភ្លាមៗ អ្នកអាចលក់រាយវិញបាន ហើយអាចក៏សាងបណ្តាញអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចំនេញប្រាក់កាន់តែច្រើនពីប្រព័ន្ធផ្តល់ប្រាក់ចំនេញ។

2.    ទទួលបានឲកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ
លោក អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបក្នុងក្រុមហ៊ុន តាមរយះការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាជីវកម្មនេះជាមួយ Cats.com ហើយដឹកនាំក្រុមការងារខាងក្រោមឲទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់។

3.    ធ្វើជំនួញជាមួយសេរីភាព ជាជាងស្ថិរភាពក្នុងការងារ
លោក អ្នកទទួលបានឲកាសធ្វើជំនួញ មិនមែនធ្វើការងារដែលកំនត់ម៉ោងចេញចូលឡើយ។ លោកអ្នកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជំនួញនេះ ដោយមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារពីនរណាម្នាក់ឡើយ។

4.    ពង្រីកជំនួញក្រៅប្រទេសជាមួយប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញជាមួយ Cats.com
លោកអ្នកទទួលបានឲកាសពង្រីកអាជីវកម្មនេះទៅកាន់គ្រប់ប្រទេសនៅលើសកលលោក ព្រោះអាជីវកម្មមួយនេះគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត ដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទីកន្លែងដែល​មានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត។

5.    សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ ជាជាងធ្វើការដើម្បីលុយ
លោកអ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានប្រព័ន្ធមួយធ្វើការឲអ្នក ហើយលោកអ្នកនឹង​ទទួលបានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រព័ន្ធមួយនេះ។ សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺលោកអ្នកលែងធ្វើការពេញម៉ោងដូចមុនដើម្បីដោះដូរជាមួយលុយទៀតហើយ គឺលោកអ្នកមានប្រព័ន្ធមូយធ្វើការរក​លុយឲអ្នកជារៀងរហូត។
6.    សាលាបង្រៀនធ្វើជំនួញពិត
អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ គឺជាសាលាបង្រៀនធ្វើជំនួញពិត ព្រោះសាលានេះបានបង្រៀនគ្រប់បុគ្គល់ទាំងអស់ឲចេះបង្កើតអាជីវកម្មពីបាតដៃទទេ។

No comments: